كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آشنایی با رئیس مرکز
1397/5/1 دوشنبه

دکتر پیمان آقایی (جهت مشاهده صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه کلیک کنید)


    مرتبه علمی
 : استادیار
    آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 
    محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه پیام نور
    رشته و گرایش تحصیلی: زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
    زمینه های پژوهشی
: فیزیولوژی مولکولی و تنش