كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1394/1/24 دوشنبه

دکتر سید رامین غفاری (جهت مشاهده صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه کلیک کنید)

مرتبه علمی: دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه اصفهان
رشته و گرایش تحصیلی: جغرافیا- گرایش برنامه ریزی روستایی
زمینه های پژوهشی
: مطالعات برنامه ریزی و توسعه روستایی- زنان روستایی و توسعه پایدار- طرح های هادی و کالبدی شهری و روستایی -ساماندهی مکانی فضایی و مطالعات گردشگری روستایی و منطقه ای

دکتر جعفر گنجعلی (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: مربی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد نجف آباد
رشته و گرایش تحصیلی: جغرافیا- گرایش هیدروژئومورفولوژی
 
زمینه های پژوهشی
: 
جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی- هدرولوژی- اقلیم شناسی- نقشه برداری- جغرافیای شهری

مهدی جمالی (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: مربی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد تهران شمال
رشته و گرایش تحصیلی: زمین شناسی- گرایش پترولوژی
زمینه های پژوهشی:
ممنابع آب و آبخیزداری- پروژه های مرتبط با آبهای سطحی و زیرزمینی- نرم افزارهای مختلف زمین شناسی و اتوکد – پهنه بندی معدنی استان اصفهان

دکتر بهروز صالحی اسکندری (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: استادیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه اصفهان
رشته و گرایش تحصیلی: زیست شناسی- گرایش علوم گیاهی
زمینه های پژوهشی:
اکوفیزیولوژی - فلزات سنگین - تنش شوری و خشکی- کشت بافت- کشت هیدروپونیک- تاثیر اثرات ضد میکروبی عصاره گیاهان و آللوپاتی در گیاهان

دکتر مهدی محمدی (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: استادیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه پیام نور
رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت دولتی - منابع انسانی
زمینه های پژوهشی:
سازمان و مدیریت - تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها - سرمایه انسانی

 دکتر سید محسن مدینه (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: دستیار علمی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلیحسابداری
رشته و گرایش تحصیلی:
زمینه های پژوهشی:

دکترنسرین سهرابی  (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه اصفهان
رشته و گرایش تحصیلی: شیمی- گرایش شیمی فیزیک
زمینه های پژوهشی:
ترمودینامیک کلاسیک- ترمودینامیک آماری- بیوشیمی فیزیک

دکترپروین عباسی (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: استادیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: هندوستان
رشته و گرایش تحصیلی: علوم تربیتی- گرایش آموزش ابتدایی
زمینه های پژوهشی:
علوم تربیتی بالاخص آموزش ابتدایی

دکترشهزاد شرافت (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: استادیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه اصفهان
رشته و گرایش تحصیلی: زمین شناسی- گرایش پترولوژی
زمینه های پژوهشی:
پی جویی و اکتشاف معادن- سنگها و کانیهای صنعتی- ژئوتوریسم و جاذبه های زمین گردشگری- زمین شناسی زیست محیطی- زمین شناسی پزشکی

دکترنسرین سلطانی (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه کاشان
رشته و گرایش تحصیلی: شیمی- گرایش شیمی تجزیه
زمینه های پژوهشی:
الکتروشیمی: خوردگی فلزات در محیط های خورنده متفاوت، ساخت الکترودهای اصلاح شده و استفاده از آن در اندازه گیری داروها جدا سازی، تغلیظ و اندازه گیری مقادیر بسیار کم فلزات

دکتر مریم منانی (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: استادیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلیدانشگاه اصفهان
رشته و گرایش تحصیلی: زمین شناسی (چینه و فسیل)
زمینه های پژوهشی:
شناسایی سیستماتیک فسیلها - بررسی فیلوژنی سنگواره ها - کاربرد میکرو فسیلها در زمین شناسی نفت - کاربرد فسیلها در شناخت جغرافیای دیرینه - پالئو اکولوژی موجودات فسیل

دکتر مسرت آیت (جهت مشاهده سایت اختصاصی کلیک کنید)

مرتبه علمی: استادیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلیدانشگاه تکنولوژی مالزی
رشته و گرایش تحصیلی: فناوری اطلاعات
زمینه های پژوهشی:

حاکمیت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی - امنیت اطلاعات - فناوری اطلاعات سلامت - سلامت الکترونیک