كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1394/11/14 چهارشنبه

لیست رشته های فعال در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

علوم پایه

ریاضی

ریاضی (محض )

علوم پایه

ریاضی

ریاضی (کاربردی )

علوم پایه

ریاضی

ریاضیات و کاربردها

علوم پایه

زیست شناسی

زیست شناسی (عمومی )

علوم پایه

شیمی

شیمی (محض )

علوم پایه

شیمی

شیمی (کاربردی )

علوم پایه

شیمی

شیمی (شیمی فیزیک ) - کارشناسی ارشد

علوم پایه

شیمی

شیمی (شیمی تجزیه ) - کارشناسی ارشد

علوم پایه

زمین شناسی

زمین شناسی

علوم پایه

زمین شناسی

زمین شناسی (کاربردی )

علوم پایه زمین شناسی زمین شناسی (پترولوژی) - کارشناسی ارشد

علوم پایه

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی )

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی (مشاوره وراهنمایی )

علوم انسانی

زبانشناسی و زبانهای خارجی

مترجمی زبان انگلیسی

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی-برنامه ریزی کالبدی- کارشناسی ارشد

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- کارشناسی ارشد

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیای انسانی (روستایی )

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیای انسانی (شهری )

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری (کارشناسی )

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)

علوم انسانی

جغرافیا

ژئومورفولوژی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی -تاریخ فرهنگ ملل

علوم انسانی

الهیات

الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

علوم انسانی

اقتصاد

علوم اقتصادی (نظری )

علوم انسانی

حقوق

حقوق

علوم انسانی

تاریخ

تاریخ

علوم انسانی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی -کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی  - تشکیلات و روشها- کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی  - مدیریت تحول- کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی  - مدیریت مالی دولتی- کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی  - مدیریت سیستم های اطلاعاتی- کارشناسی ارشد

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

علوم انسانی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

علوم انسانی

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

علوم کامپیوتر