آموزش
1401/7/4 دوشنبه
راهنمای آموزشی دانشجویان جدیدالورود(ثبت نام، واحدگیری، سامانه گلستان وریلاین ،مقررات آموزشی ودرسی . . .)
راهنمای آموزشی دانشجویان جدیدالورود(ثبت نام، واحدگیری، سامانه گلستان وریلاین ،مقررات آموزشی ودرسی . . .)

.

فايل هاي مربوطه :
پاور آموزشي 1401.pdf1.21 MB
راهنماي انتخاب واحد.pdf953.821 KB

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر