فرهنگی-دانشجویی
1399/3/24 شنبه
قابل توجه دبیران واعضا شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی
کلیه دبیران واعضا شورای مرکزی انجمنهای علمی جهت برگزاری انتخابات وتععین تکلیف دوره فعالیت انجمن خود وهمچنین برنامه ریزی جهت انجام فعالیتهای دانشجویی هرچه سریعتر به دفتر امور فرهنگی مرکز مراجعه فرمایند

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر